کرونا

توصیه های سازمان جهانی بهداشت who در مورد بیماری کوید-19 (ویروس کرونا)

https://www.who.int/westernpacific/news/multimedia/infographics/covid-19